Грабко Володимир Віталійович

Публікації

 

МОНОГРАФІЇ

 1. Грабко В.В., Боцула М.П. Методи та інформаційно-вимірювальні системи для технічної діагностики силових косинусних конденсаторів. Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 146 с.

2. Грабко В.В. Моделі та засоби регулювання напруги за допомогою трансформаторів з пристроями РПН: монографія / В.В. Грабко – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 109 с.

3. Грабко В.В. Методи і засоби для дослідження об’єктів, що обертаються, за тепловими полями: монографія / В.В. Грабко, В.В. Грабко – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 155 с.

4. Грабко В.В. Діагностування трансформаторів власних потреб та систем технологічних захистів енергоблока теплової електростанції: монографія / В.В. Грабко, Д.О. Березницький. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 124 с.

5. Грабко В.В. Технічне діагностування автоматичних аналогових керуючих пристроїв електропривода: монографія / В.В. Грабко, С.М. Бабій – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. – 108 с.

6. Грабко В.В. Система автоматичного керування трансформаторами з поздовжньо-поперечним регулюванням напруги під навантаженням: монографія / В.В. Грабко, С.М. Левицький. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 119 с.

7. Грабко В.В. Метод та засоби оптимізації роботи електроприводів насосної станції водопостачання. Монографія / В. В. Грабко, М. М. Мошноріз. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 138 с.

8. Грабко В.В. Методи і засоби автоматизованого контролю параметрів електромеханічної системи гальмування трамвая: монографія / В.В. Грабко, Ю.В. Шевчук. – Вінниця: ВНТУ, 2015. – 128 с.

 

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Грабко В. В. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина І. Машини постійного струму : навчальний посібник / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, І. В. Грабенко. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 86 с.

2. Грабко В. В. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина ІІ. Спеціальні електричні машини : навчальний посібник / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, М. О. Казак. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 155 с.

3. Грабко В. В. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина ІІІ. Асинхронні машини : навчальний посібник / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, С. М. Левицький, М. О. Казак. – Вінниця: ВНТУ, 2007. – 197 с.

4. Грабко В. В. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина ІV. Трансформатори : навчальний посібник / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, С. М. Левицький. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 219 с.

5. Грабко В. В. Мікропроцесорні системи керування електроприводами: Навчальний посібник / В. В. Грабко, В.Ю. Кучерук, О.М. Возняк. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 146 с.

6. Грабко В. В. Електричні машини. Розрахунок експлуатаційних характеристик. Курсове проектування: навчальний посібник / В. В. Грабко, М. П. Розводюк. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 110 с.

7. Грабко В. В. Системи керування електроприводами. Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування : навчальний посібник / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, В. В. Грабко. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 89 с.

8. Монтаж та налагоджування електромеханічних пристроїв : Навчальний посібник / В. В. Грабко, С. М. Бабій, Ю. В. Шевчук, М. М. Мошноріз. – Вінниця, ВНТУ, 2011. – 137 с.

9. Грабко В.В. Електропривод підприємств агропромислового комплексу: навчальний посібник / В. В. Грабко, С. М. Левицький. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 198 с.

10. Грабко В. В. Мікропроцесорні системи керування електроприводами. Розрахунок цифрової системи керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування : навчальний посібник / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, В. В. Грабко. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 97 с.

11. Грабко В. В. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина V. Синхронні машини / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, С. М. Левицький, І. В. Грабенко. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 160 с.

 

ПІДРУЧНИКИ

 1. Основи метрології та електричних вимірювань : підручник/ [Кухарчук В.В., Кучерук В.Ю., Володарський Є.Т., Грабко В.В.] – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 522 с.

2. Кухарчук В.В., Кучерук В.Ю., Володарський Є.Т., Грабко В.В. Основи метрології та електричних вимірювань: підручник / [В.В. Кухарчук, В.Ю. Кучерук, Є.Т. Володарський, В.В. Грабко] – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 538 с.

 

 СТАТТІ

1. Грабко В.В., Блінкін Є.Я., Розводюк М.П. Синтез структури ІВС для діагностування електродвигунів // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2000. – №4. – С. 111–115.

2. Grabko V.V., Grabko V.V. Mathematical model for the determination of dischargers’ residual working resource and the device for its realization // XVII IMEKO World Congress “Metrology in the 3rd Millennium”. Book of Summaries. – Dubrovnik (CROATIA). – 2003. – P.162.

3. Грабко В.В., Грабко В.В. До питання контролю теплового портрета електричних машин, що обертаються // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірка наукових праць. Тематичний випуск Збірник наукових праць “Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2003, № 10. – Т. 1. - С.500 – 501.

4. Грабко В.В., Грабко В.В. Математична модель для коригування геометричних спотворень теплового портрета об’єктів, що обертаються // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. Збірка наукових праць. – Кременчук: КДПУ, 2005. – Вип. 4/2005 (33). – С. 148 – 149.

5. Грабко В.В., Березницький Д.О. Синтез структури пристрою діагностування системи захисту зниження вакууму турбіни // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. Збірка наукових праць. – Кременчук: КДПУ, 2005. – Вип.4/2005(33). – С. 101 – 105.

6. Грабко В.В. Дворівнева система регулювання напруги в розподільних мережах // Вісник Черкаського державного технічного університету. – Черкаси: ЧДТУ, 2005, № 3. – С.115-118.

7. Грабко В.В., Березницький Д.О. Мікропроцесорна реалізація пристрою діагностування системи захисту зниження вакууму турбіни // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ “ХПІ”, 2005, № 45. – С.430 – 431.

8. Грабко В.В., Грабко В.В. Математична модель для коригування температурних зображень об’єктів при контролі електрообладнання // Міжвідомчий науково-технічний збірник. Електромашинобудування та електрообладнання. Тематичний випуск. Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика. Київ: Техніка, 2006. – С. 394–396.

9. Грабко В.В. Синтез структури системи для діагностичного контролю систем керування / В.В. Грабко, С.М. Бабій // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2006. – №2. – С. 95–99.

10. Грабко В.В., Бабій С.М. Математична модель діагностичного контролю діючих систем керування електричним приводом // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ. - Кременчук: КДПУ, 2006. – Вип. 4/2006 (39). Частина 1. – 174 с. – С. 139-141.

11. Грабко В.В., Левицький С.М., Свиридов М.П. Синтез закону регулювання напруги в електричній мережі в умовах оптимального споживання реактивної потужності // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2007. - № 2. - С. 34-37.

12. Грабко В. Вдосконалення роботи насосної станції водопостачання / Володимир Грабко, Микола Мошноріз // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2006. – №6. – С. 138–141.

13. Грабко В.В., Бабій С.М. Синтез структури мікропроцесорного пристрою для діагностичного контролю систем керування // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. –2007. – №3/(44).Ч. 1. – С.137 – 139.

14. Грабко В.В., Левицький С.М. Аналіз та моделювання впливу поперечного регулювання напруги на споживання реактивної потужності в розподільчих мережах // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – 2007. – №3/(44). Ч.2. – С. 122 – 125.

15. Грабко В.В., Левицький С.М. Система регулювання напруги електричної мережі за умови обмеженого споживання реактивної енергії // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2007. - С. 536 – 538.

16. Грабко В.В. Математична модель для діагностування стану ізоляції працюючої потужної електричної машини за її тепловим портретом [Електронний ресурс] / В.В. Грабко, В.В. Грабко // Наукові праці Вінницького національного технічного університету – 2008. – № 1. – 5 с. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2008-1/uk.htm

17. Грабко В.В. Математична модель оцінки якості перехідних процесів в системах керування електроприводами / В.В. Грабко, С.М. Бабій // Наукові праці ВНТУ. – 2008. – №2. Режим доступу до журн: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2008-2/2008-2.files/uk/08vvgedcuk.pdf.

18. Грабко В. Підвищення ефективності керування насосними агрегатами станції водопостачання / Володимир Грабко, Микола Мошноріз // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – 2008. – Випуск 3(50). Частина 1. – С. 145-148.

19. Грабко В. Система керування запуском насосного агрегату станції водопостачання / Володимир Грабко, Микола Мошноріз // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – 2008. – Випуск 30. – С. 310-311.

20. Грабко В.В., Березницький Д.О. Мікропроцесорна система для діагностування силового трансформатора з врахуванням роботи в режимі перевантаження // Вимірювальна та обчислювальна техніка. – 2008. - №1. – С. 101-104.

21. Грабко В.В., Березницький Д.О. Синтез структури пристрою для діагностування силового трансформатора з врахуванням роботи в режимі перевантаження //Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки). – Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2008. – Вип.1(9). – С.197-203.

22. Грабко В.В., Березницький Д.О. Математична модель для побудови ресурсних характеристик силового трансформатора, який працює в режимі перевантаження // Вісник ВПІ. – 2008. - №1. – С.55 - 58.

23. Грабко В.В., Березницький Д.О. Математична модель для діагностування силових трансформаторів в режимі перевантаження // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – 2008. – №4/(51). Ч.2. – С. 164 – 166.

24. Грабко В.В., Грабко В.В. До питання тепловізійного діагностування об’єктів, що обертаються // Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» науково-технічного журналу «ЕЛЕКТРОІНФОРМ» - Львів: ЕКОінформ, 2009. – С.397–398.

25. Грабко В.В., Курочка В.П., Курочка Д.П. Математична модель блока прогнозування струмів витоку тролейбуса // Вісник Кременчуцького державного університету ім. М. Остроградського. – 2010. – Вип. 3 (62). Частина 2. ст. 15-18.

26. Гладир А.І., Чорний О.П., Родькін Д.Й., Грабко В.В., Розводюк М.П. Міжвузівський вебінар-захист комплексного дипломного проекту // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського, 2010. – №1/2010(9). – С.14-16.

27. Грабко В.В., Ковальчук В.П. Синтез структури пристрою для технічного діагностування високовольтних розрядників // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Харків: НТУ «ХПІ», 2010. - №28. – С.535-537.

28. Грабко В. Синтез структури пристрою керування тяговим електроприводом рухомого складу міського електротранспорту з врахуванням зміни умов зчеплення / Володимир Грабко, Дмитро Проценко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 2010. – № 28. – С. 63 – 65.

29. Грабко В.В., Грабко В.В., Бальзан І.В. Мікропроцесорний пристрій для діагностування обмоток силового масляного трансформатора // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Харків: НТУ «ХПІ», 2010. - №28. – С.551-552.

30. Грабко В.В., Левицький С.М. Інтелектуальний регулятор системи регулювання напруги трансформаторних підстанцій // Вісник Вінницького політехнічного інституту - №6. - 2010. – С. 53 - 57.

31. Грабко В.В., Шевчук Ю.В., Базалицький В.П., Солонінко М.А. Синтез структури пристрою для технічного діагностування прискорювача трамвая // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Харків: НТУ «ХПІ», 2010. - №28. – С.423-425.

32. Грабко В. В. Система віддаленого керування пристроєм регулювання під навантаженням трансформаторної підстанції / В.В. Грабко, С.М. Левицький // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. − №2/2011(14). – с. 42 – 45. – ISSN 2072–2052.

33. Грабко В.В. Математична модель для діагностування барабанно-колодкового гальма трамвая / В.В. Грабко, Ю. В. Шевчук // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Вип. № 2/2011 (14). – С.141–144.

34. Грабко В. В. Закон керування електромеханічною системою регулювання напруги на основі силового масляного трансформатора з пристроєм регулювання під навантаженням / В. В. Грабко, І. В. Бальзан // Електромеханічні та комп’ютерні системи. – 2011. – №03(79). – С.357-358.

35. Грабко В. В. Математична модель для діагностування обмоток силового масляного трансформатора з урахуванням факторів зовнішнього впливу / В. В. Грабко, І. В. Бальзан // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2011. – Вип. 3/2011 (15). – С.134 – 136

36. Грабко В.В., Бальзан І.В. Регулювання напруги в електричних мережах у задачах надійності електропостачання та енергозбереження // Технічна електродинаміка. Науково-прикладний журнал. – Київ: Національна академія наук України, 2012. №3 - С.39-40. ISSN 1607-7970, E-ISSN 2218-1903.

37. Грабко В. В. Визначення коефіцієнта впливу трансформатора нижнього рівня в задачі регулювання напруги за допомогою трансформатора з пристроєм регулювання під навантаженням./ В. В. Грабко, І. В. Бальзан // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2012. – Вип. 3/2012 (19). – С.508-511. ISSN 2072-2052. ISSN 2074-9937.

38. Грабко В.В. Модифікований закон регулювання напруги силовим трансформатором з пристроєм регулювання під навантаженням та особливості його реалізації / В.В. Грабко, І.В. Бальзан // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – №1. – С.281 – 285. ISSN 2226-9150

39. Грабко В. В. Математична модель та засіб для діагностування пристрою регулювання під навантаженням силового трансформатора / В. В. Грабко, І. В. Бальзан // Електромеханічні та енергозберігаючі системи. – 2013. – Вип.2/2013 (22). Частина 2. – С. 389-392.

40. Грабко В.В. Міжуніверситетська комплексна науково-дослідна робота – новий крок до розвитку та вдосконалення процесу підготовки фахівців у галузі електромеханіки, автоматизації та управління / В.В. Грабко, О.В. Садовой, А.Л. Перекрест, Д.Й. Родькін, О.П. Чорний // Вісник національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. – №36 (1009). – 600 с. – С.24-25.

41. Грабко В.В., Розводюк М.П., Левицький С.М. Віртуальний лабораторний комплекс для дослідження перетворювача частоти Аltivar 71 по Еthernet // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2014. – №1. – С.77-83.

42. Грабко В. В. Вейвлет діагностування гальмівних кіл перетворювачів частотно-керованих асинхронних електроприводів / В. В. Грабко, С. М. Левицький, А. А. Бартецький // Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. – №1(2015). – C.9 – 13. – ISSN 1995-0519.


СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВІР

 1. Електронний навчальний посібник "Системи керування електроприводами. розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування": Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №37574 / В.В. Грабко, М.П. Розводюк, В.В. Грабко. Дата реєстрації 23.03.2011.

2. Електронний навчальний посібник "Електричні машини. Розрахунок експлуатаційних характеристик. Курсове проектування": Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №39079 / В.В. Грабко, М.П. Розводюк. Дата реєстрації 11.07.2011.

3. Електронний навчальний посібник "Експериментальні дослідження електричних машин. Частина І. Машини постійного струму": Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №39712 / В.В. Грабко, М.П. Розводюк, І.В. Грабенко. Дата реєстрації 16.08.2011.

 

ПАТЕНТИ УКРАЇНИ

 1. Пат.2714 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Мокін Борис Іванович (UA); Головатюк Микола Олександрович (UA); ГрабкоВолодимир Віталійович (UA ); Опубл. 26.12.1994; Бюл. № 5-1.

2. Пат. 3396 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 3396 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № 2004020944; Заявл. 10.02.2004; Опубл. 15.11.2004; Бюл. № 11. – 4 с.

3. Пат. 3742 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 3742 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № 2004031481; Заявл. 01.03.2004; Опубл. 15.12.2004; Бюл. № 12. – 6 с.

4. Пат. 3743 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів: Пат. 3743 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № 2004031482; Заявл. 01.03.2004; Опубл. 15.12.2004; Бюл. № 12. – 7 с.

5. Пат. 4228 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 4228 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № 2004032001; Заявл. 18.03.2004; Опубл. 17.01.2005; Бюл. № 1. – 6 с.

6. Пат. 4419 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 4419 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № 20040503443; Заявл. 06.05.2004; Опубл. 17.01.2005; Бюл. № 1. – 6 с.

7. Пат. 4420 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 4420 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № 20040503444; Заявл. 06.05.2004; Опубл. 17.01.2005; Бюл. № 1. – 6 с.

8. Пат. 4559 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 4559 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № 20040604306; Заявл. 03.06.2004; Опубл. 17.01.2005; Бюл. № 1. – 8 с.

9. Пат. 5784 Україна, МПК 7 H02H9/08, Пристрій для автоматичної настройки реактора для гасіння дуги: Пат. 5784 Україна, МПК 7 H02H9/08 / В.В. Грабко, Д.О. Березницький (Україна); Бюл. №3, 2005. – 6 с.

10. Пат. 6509 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 6509 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № 20040907467; Заявл. 13.09.2004; Опубл. 16.05.2005; Бюл. № 5. – 5 с.

11. Пат. 6511 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів: Пат. 6511 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № 20040907484; Заявл. 13.09.2004; Опубл. 16.05.2005; Бюл. № 5. – 7 с.

12. Пат. 7141 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 7141 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № 20040907469; Заявл. 13.09.2004; Опубл. 15.06.2005; Бюл. № 6. – 6 с.

13. Пат. 7148 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 7148 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № 20040907586; Заявл. 17.09.2004; Опубл. 15.06.2005; Бюл. № 6. – 7 с.

14. Пат. 7149 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 7149 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № 20040907588; Заявл. 17.09.2004; Опубл. 15.06.2005; Бюл. № 6. – 8 с.

15. Пат. 8448 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 8448 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № 20041109334; Заявл. 15.11.2004; Опубл. 15.08.2005; Бюл. № 8. – 5 с.

16. Пат. 8507 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 8507 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № 20041210472; Заявл. 20.12.2004; Опубл. 15.08.2005; Бюл. № 8. – 4 с.

17. Пат. 8515 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 8515 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № 20041210519; Заявл. 20.12.2004; Опубл. 15.08.2005; Бюл. № 8. – 4 с.

18. Пат. 8516 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 8516 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № 20041210520; Заявл. 20.12.2004; Опубл. 15.08.2005; Бюл. № 8. – 4 с.

19. Пат. 8561 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів: Пат. 8561 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2005 00012; Заявл. 04.01.2005; Опубл. 15.08.2005; Бюл. № 8. – 5 с.

20. Пат. 8564 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 8564 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2005 00016; Заявл. 04.01.2005; Опубл. 15.08.2005; Бюл. № 8. – 6 с.

21. Пат. 9599 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів: Пат. 9599 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2005 00181; Заявл. 10.01.2005; Опубл. 17.10.2005; Бюл. № 10. – 6 с.

22. Пат. 9600 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 9600 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2005 00207; Заявл. 10.01.2005; Опубл. 17.10.2005; Бюл. № 10. – 6 с.

23. Пат. 9642 Україна, МПК 7 G01R31/00, Пристрій для контролю ресурсу ізоляції електрообладнання: Пат. 9642 Україна, МПК 7 G01R31/00 / В.В. Грабко, О.В. Косюк (Україна); Бюл. №10, 2005. – 5 с.

24. Пат. 10447 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 10447 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко, С.М. Бабій, О.А. Паянок (Україна) Держпатент. – № u 2005 04122; Заявл. 29.04.2005; Опубл. 15.11.2005; Бюл. № 11. – 7 с.

25. Пат. 10450 Україна, МПК 7 G01R31/00, Пристрій для контролю ресурсу ізоляції електрообладнання: Пат. 10450 Україна, МПК 7 G01R31/00 / В.В. Грабко, О.В. Косюк (Україна); Бюл. №11, 2005. – 5 с.

26. Пат. 11320 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 11320 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко, О.А. Жуков, М.М. Мошноріз (Україна) Держпатент. – № u 2005 06147; Заявл. 21.06.2005; Опубл. 15.12.2005; Бюл. № 12. – 5 с.

27. Пат. 11971 Україна, МПК 7 G07C3/10, Пристрій для контролю робочого ресурсу електричного двигуна: Пат. 11971 Україна, МПК 7 G07C3/10 / Б.І. Мокін, В.В. Грабко, М.П.Розводюк(Україна); Бюл. №1, 2006. – 5 с.

28. Пат. 12182 Україна, МПК G01R 31/34, F16J 15/32. Пристрій для моніторингу асинхронних двигунів / Мокін Б.І., Грабко В.В., Розводюк М.П.; заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u200508060; заявл. 15.08.2005; опубл. 16.01.2006. Бюл. №1.

29. Пат. 13108 Україна, МПК G05В23/02, Пристрій для контролю складних об’єктів: Пат. 13108 Україна, МПК G05В23/02 / В.В. Грабко, С.М. Бабій (Україна); Бюл. №3, 2006. – 6 с.

30. Пат. 13111 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 13111 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2005 08996; Заявл. 23.09.2005; Опубл. 15.03.2006; Бюл. № 3. – 7 с.

31. Пат. 13688 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 13688 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2005 09557; Заявл. 11.10.2005; Опубл. 17.04.2006; Бюл. № 4. – 7 с.

32. Пат. 13859 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 13859 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2005 10480; Заявл. 07.11.2005; Опубл. 17.04.2006; Бюл. № 4. – 5 с.

33. Пат. 13862 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів: Пат. 13862 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2005 10491; Заявл. 07.11.2005; Опубл. 17.04.2006; Бюл. № 4. – 7 с.

34. Пат. 13863 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів: Пат. 13863 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2005 10492; Заявл. 07.11.2005; Опубл. 17.04.2006; Бюл. № 4. – 7 с.

35. Пат. 14342 Україна, МПК H 02 H 9 / 00, Пристрій для автоматичної настройки реактора для гасіння дуги: Пат. 14342 Україна, МПК H 02 H 9 / 00 / В.В. Грабко, В.В. Грабко, В.В. Усов, О.В. Гунько, В.В. Гаврилюк (Україна) Держпатент. – № u 2005 10486; Заявл. 07.11.2005; Опубл. 15.05.2006; Бюл. № 5. – 6 с.

36. Пат. 14655 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 14655 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2005 11925; Заявл. 12.12.2005; Опубл. 15.05.2006; Бюл. № 5. – 3 с.

37. Пат. 14656 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 14656 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2005 11926; Заявл. 12.12.2005; Опубл. 15.05.2006; Бюл. № 5. – 4 с.

38. Пат. 14657 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 14657 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2005 11927; Заявл. 12.12.2005; Опубл. 15.05.2006; Бюл. № 5. – 4 с.

39. Пат. 14658 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 14658 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2005 11928; Заявл. 12.12.2005; Опубл. 15.05.2006; Бюл. № 5. – 7 с.

40. Пат. 14660 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 14660 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2005 11930; Заявл. 12.12.2005; Опубл. 15.05.2006; Бюл. № 5. – 9 с.

41. Пат. 14661 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів: Пат. 14661 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2005 11931; Заявл. 12.12.2005; Опубл. 15.05.2006; Бюл. № 5. – 8 с.

42. Пат. 15897 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 15897 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2006 01117; Заявл. 06.02.2006; Опубл. 17.07.2006; Бюл. № 7. – 7 с.

43. Пат. 15898 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів: Пат. 15898 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2006 01118; Заявл. 06.02.2006; Опубл. 17.07.2006; Бюл. № 7. – 6 с.

44. Пат. 15899 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 15899 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2006 01120; Заявл. 06.02.2006; Опубл. 17.07.2006; Бюл. № 7. – 6 с.

45. Пат. 15901 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 15901 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2006 01125; Заявл. 06.02.2006; Опубл. 17.07.2006; Бюл. № 7. – 5 с.

46. Пат. 15902 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів: Пат. 15902 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2006 01127; Заявл. 06.02.2006; Опубл. 17.07.2006; Бюл. № 7. – 7 с.

47. Пат. 15903 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 15903 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2006 01128; Заявл. 06.02.2006; Опубл. 17.07.2006; Бюл. № 7. – 5 с.

48. Пат. 16125 Україна, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю електричного двигуна / Мокін Б.І., Грабко В.В., Розводюк М.П., Жуков С.О.; заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u200602168; заявл. 27.02.2005; опубл. 17.07.2006. Бюл. №7.

49. Пат. 16488 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 16488 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2006 01099; Заявл. 06.02.2006; Опубл. 15.08.2006; Бюл. № 8. – 5 с.

50. Пат. 16493 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 16493 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2006 01121; Заявл. 06.02.2006; Опубл. 15.08.2006; Бюл. № 8. – 5 с.

51. Пат. 16576 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 16576 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2006 01731; Заявл. 20.02.2006; Опубл. 15.08.2006; Бюл. № 8. – 8 с.

52. Пат. 16577 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 16577 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2006 01733; Заявл. 20.02.2006; Опубл. 15.08.2006; Бюл. № 8. – 5 с.

53. Пат. 16578 Україна, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю робочого ресурсу електричного двигуна / Мокін Б.І., Грабко В.В., Розводюк М.П.; заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u200601739; заявл. 20.02.2005; опубл. 15.08.2006. Бюл. №8.

54. Пат. 16581 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 16581 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2006 01758; Заявл. 20.02.2006; Опубл. 15.08.2006; Бюл. № 8. – 6 с.

55. Пат. 16583 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів: Пат. 16583 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2006 01761; Заявл. 20.02.2006; Опубл. 15.08.2006; Бюл. № 8. – 6 с.

56. Пат. 16584 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 16584 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2006 01779; Заявл. 20.02.2006; Опубл. 15.08.2006; Бюл. № 8. – 6 с.

57. Пат. 16585 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів: Пат. 16585 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2006 01782; Заявл. 20.02.2006; Опубл. 15.08.2006; Бюл. № 8. – 7 с.

58. Пат. 16586 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 16586 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2006 01785; Заявл. 20.02.2006; Опубл. 15.08.2006; Бюл. № 8. – 5 с.

59. Пат. 16588 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 16588 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2006 01790; Заявл. 20.02.2006; Опубл. 15.08.2006; Бюл. № 8. – 5 с.

60. Пат. 16599 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 16599 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2006 01823; Заявл. 20.02.2006; Опубл. 15.08.2006; Бюл. № 8. – 5 с.

61. Пат. 16600 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 16600 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2006 01827; Заявл. 20.02.2006; Опубл. 15.08.2006; Бюл. № 8. – 7 с.

62. Пат. 16643 Україна, МПК G05В23/02, Пристрій для діагностування системи захисту технологічного об’єкта: Пат. 16643 Україна, МПК G05В23/02 / В.В. Грабко, Д.О. Березницький (Україна); Бюл. №8, 2006. – 4 с.

63. Пат. 16647 Україна, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю електричного двигуна / Мокін Б.І., Грабко В.В., Розводюк М.П., Жуков С.О.; заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u200602167; заявл. 27.02.2005; опубл. 15.08.2006. Бюл. №8.

64. Пат. 16796 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів: Пат. 16796 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2006 02924; Заявл. 20.03.2006; Опубл. 15.08.2006; Бюл. № 8. – 7 с.

65. Пат. 17161 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 17161 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2006 02993; Заявл. 20.03.2006; Опубл. 15.09.2006; Бюл. № 9. – 7 с.

66. Пат №17392 А1 Україна, МПК B60T17/22. Пристрій для контролю зношення гальмівних накладок / Мокін Б.І., Грабко В.В., Розводюк М.П., Шевчук Ю.В.; заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. - u200604094; Заявл. 13.04.2006; Опубл. 15.09.2006, Бюл. №9. – 3 с.

67. Пат. 18257 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів: Пат. 18257 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2006 01743; Заявл. 20.02.2006; Опубл. 15.11.2006; Бюл. № 11. – 8 с.

68. Пат. 19737 Україна, МПК G 01 K 13 / 00, Пристрій для безконтактного вимірювання температури: Пат. 19737 Україна, МПК G 01 K 13 / 00 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2006 08603; Заявл. 31.07.2006; Опубл. 15.12.2006; Бюл. № 12. – 7 с.

69. Пат. 20994 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 20994 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2006 09941; Заявл. 18.09.2006; Опубл. 15.02.2007; Бюл. № 2. – 4 с.

70. Пат. 20999 Україна, МПК G 01 K 13 / 00, Пристрій для безконтактного вимірювання температури: Пат. 20999 Україна, МПК G 01 K 13 / 00 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2006 09955; Заявл. 18.09.2006; Опубл. 15.02.2007; Бюл. № 2. – 7 с.

71. Пат. 21562 Україна, МПК  G07С3/10, Пристрій для контролю ресурсу високовольтних вимикачів: Пат. 21562 Україна, МПК  G07С3/10 / В.В. Грабко, О.А. Жуков, В.П. Ковальчук (Україна); Бюл. №3, 2007. – 5 с.

72. Пат. 21813 А Україна, МПК 6 G01R31/06, Пристрій для вимірювання спрацювання силових трансформаторів: Пат. 21813 А Україна, МПК 6 G01R31/06 / Б.І. Мокін, В.В. Грабко, Дінь Тхань В’єт (Україна); Бюл. № 2, 1998. – 8 с.

73. Пат. 22225 А Україна, МПК 6 G07С3/10, Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів: Пат. 22225 А Україна, МПК 6 G07С3/10 / Б.І. Мокін, В.В. Грабко, С.В. Юхимчук (Україна); Бюл. №3, 1998. – 9 с.

74. Пат. 22519 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 22519 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко, В.П. Курочка (Україна) Держпатент. – № u 2006 12404; Заявл. 27.11.2006; Опубл. 25.04.2007; Бюл. № 5. – 6 с.

75. Пат. 22624 А Україна, МПК 6 G07С3/10, Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів: Пат. 22624 А Україна, МПК 6 G07С3/10 / Б.І. Мокін, В.В. Грабко, С.В. Юхимчук (Україна); Бюл. №3, 1998. – 9 с.

76. Пат. 22846 Україна, МПК G 01 K 13 / 00, Пристрій для вимірювання температури рухомих об’єктів: Пат. 22846 Україна, МПК G 01 K 13 / 00 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2006 13865; Заявл. 26.12.2006; Опубл. 25.04.2007; Бюл. № 5. – 7 с.

77. Пат. 23192 А Україна, МПК 6 G01R31/06, Пристрій для вимірювання спрацювання силових трансформаторів: Пат. 23192 А Україна, МПК 6 G01R31/06 / Б.І. Мокін, В.В. Грабко, Дінь Тхань В’єт (Україна); Бюл. № 4, 1998. – 9 с.

78. Пат. 24000 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу повітряних вимикачів: Пат. 24000 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко, А.А. Денисюк (Україна) Держпатент. – № u 2007 02061; Заявл. 26.02.2007; Опубл. 11.06.2007; Бюл. № 8. – 6 с.

79. Пат. 26971 Україна, МПК G05В23/02, Пристрій для діагностування системи захисту технологічного об’єкта: Пат. 26971 Україна, МПК G05В23/02 / В.В. Грабко, Д.О. Березницький (Україна); Бюл. №16, 2007. – 5 с.

80. Патент 26977 Україна, МПК G05В23/02, Пристрій для діагностування системи захисту технологічного об’єкта: Патент 26977 Україна, МПК G05В23/02 / В.В. Грабко, Д.О. Березницький (Україна); Бюл. №16, 2007. – 5 с.

81. Пат. 27785 Україна, МПК G05В23/02, Пристрій для контролю складних об’єктів: Пат. 27785 Україна, МПК G05В23/02 / В.В. Грабко, С.М. Бабій (Україна); Бюл. №18, 2007. – 7 с.

82. Пат. 28533 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів: Пат. 28533 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2007 09445; Заявл. 20.08.2007; Опубл. 10.12.2007; Бюл. № 20. – 8 с.

83. Пат. 28534 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів: Пат. 28534 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, Д.І. Катєльніков, В.В. Грабко, В.Б. Косташ (Україна) Держпатент. – № u 2007 09446; Заявл. 20.08.2007; Опубл. 10.12.2007; Бюл. № 20. – 8 с.

84. Пат. 28535 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 28535 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2007 09447; Заявл. 20.08.2007; Опубл. 10.12.2007; Бюл. № 20. – 7 с.

85. Пат. 28536 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів: Пат. 28536 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2007 09449; Заявл. 20.08.2007; Опубл. 10.12.2007; Бюл. № 20. – 7 с.

86. Пат. 28537 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 28537 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2007 09450; Заявл. 20.08.2007; Опубл. 10.12.2007; Бюл. № 20. – 5 с.

87. Пат. 28897 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 28897 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2007 09467; Заявл. 20.08.2007; Опубл. 25.12.2007; Бюл. № 21. – 6 с.

88. Пат. 28946 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 28946 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2007 09979; Заявл. 06.09.2007; Опубл. 25.12.2007; Бюл. № 21. – 4 с.

89. Пат. 28947 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 28947 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2007 09980; Заявл. 06.09.2007; Опубл. 25.12.2007; Бюл. № 21. – 4 с.

90. Пат. 28948 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 28948 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2007 09981; Заявл. 06.09.2007; Опубл. 25.12.2007; Бюл. № 21. – 4 с.

91. Пат. 28950 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів: Пат. 28950 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2007 09986; Заявл. 06.09.2007; Опубл. 25.12.2007; Бюл. № 21. – 6 с.

92. Пат. 28951 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 28951 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2007 09988; Заявл. 06.09.2007; Опубл. 25.12.2007; Бюл. № 21. – 4 с.

93. Пат. 28952 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 28952 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2007 09990; Заявл. 06.09.2007; Опубл. 25.12.2007; Бюл. № 21. – 4 с.

94. Пат. 28953 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 28953 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № u 2007 09992; Заявл. 06.09.2007; Опубл. 25.12.2007; Бюл. № 21. – 4 с.

95. Пат. 28955 Україна, МПК8 F 04 D 15/00. Пристрій керування насосною установкою / Грабко В. В., Мошноріз М. М.; Вінницький національний технічний університет. – №u200709994; заявл. 06.09.2007; опубл. 25.12.2007, Бюл. № 21.

96. Пат. 28956 Україна, МПК H 02 H 9 / 00, Пристрій для автоматичної настройки реактора для гасіння дуги: Пат. 28956 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, Д.І. Катєльніков, В.В. Грабко, С.В. Поперечний (Україна) Держпатент. – № u 2007 09995; Заявл. 06.09.2007; Опубл. 25.12.2007; Бюл. № 21. – 6 с.

97. Пат. 28958 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 28958 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко, (Україна) Держпатент. – № u 2007 09997; Заявл. 06.09.2007; Опубл. 25.12.2007; Бюл. № 21. – 7 с.

98. Пат. 29267 Україна, МПК G 07 C 3 / 00, Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 29267 Україна, МПК G 07 C 3 / 00 / В.В. Грабко, В.В. Грабко, (Україна) Держпатент. – № u 2007 09458; Заявл. 20.08.2007; Опубл. 10.01.2008; Бюл. № 1. – 5 с.

99. Пат. 29268 Україна, МПК G 07 C 3 / 00, Пристрій для контролю ресурсу групи повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 29268 Україна, МПК G 07 C 3 / 00 / В.В. Грабко, В.В. Грабко, (Україна) Держпатент. – № u 2007 09460; Заявл. 20.08.2007; Опубл. 10.01.2008; Бюл. № 1. – 8 с.

100. Пат. 29310 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 29310 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко, (Україна) Держпатент. – № u 2007 09998; Заявл. 06.09.2007; Опубл. 10.01.2008; Бюл. № 1. – 8 с.

101. Пат. 29311 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 29311 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко, (Україна) Держпатент. – № u 2007 09999; Заявл. 06.09.2007; Опубл. 10.01.2008; Бюл. № 1. – 8 с.

102. Пат. 29312 Україна, МПК G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 29312 Україна, МПК G 07 C 3 / 10 / В.В. Грабко, В.В. Грабко, (Україна) Держпатент. – № u 2007 10000; Заявл. 06.09.2007; Опубл. 10.01.2008; Бюл. № 1. – 6 с.

103. Патент 31113 Україна, МПК G05В23/02, Пристрій для контролю складних об’єктів: Патент 31113 Україна, МПК G05В23/02 / В.В. Грабко, С.М. Бабій (Україна); Бюл. № 6, 2008. – 5 с.

104. Пат. 32171 Україна, МПК H02J 3/12, Регулятор напруги в умовах обмеженого споживання реактивної енергії / Грабко Володимир Віталійович (UA ); Левицький Сергій Михайлович (UA ); Опубл. 12.05.2008; Бюл. № 9.

105. Патент 32756 А Україна, МПК 6 H02H9/08, Пристрій для автоматичного настроєння реактора для гасіння дуги: Патент 32756 А Україна, МПК 6 H02H9/08 / Б.І. Мокін, В.В. Грабко, Г.В. Костюк (Україна); Бюл. № 1, 2001. – 6 с.

106. Патент 34246 А Україна, МПК 6 G01R17/12, Пристрій для вимірювання спрацювання силових статичних конденсаторів: Патент 34246 А Україна, МПК 6 G01R17/12 / Б.І. Мокін, В.В. Грабко, М.П. Боцула (Україна); Бюл. № 1, 2001. – 6 с.

107. Патент 34251 А Україна, МПК 6 G06F17/00, Пристрій для вимірювання струму короткого замикання: Патент 34251 А Україна, МПК 6 G06F17/00 / Б.І. Мокін, В.В. Грабко (Україна); Бюл. № 1, 2001. – 7 с.

108. Патент 34253 А Україна, МПК 6 G01R31/06, Пристрій для вимірювання спрацювання силових трансформаторів: Патент 34253 А Україна, МПК 6 G01R31/06 / Б.І. Мокін, В.В. Грабко (Україна); Бюл. № 1, 2001. – 8 с.

109. Патент 34266 А Україна, МПК 6 G07С3/10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Патент 34266 А Україна, МПК 6 G07С3/10 / В.В. Грабко (Україна); Бюл. №1, 2001. – 5 с.

110. Патент 35143 А Україна, МПК 6 G01R31/00, Пристрій для контролю робочого ресурсу силових статичних конденсаторів: Патент 35143 А Україна, МПК 6 G01R31/00 / Б.І. Мокін, В.В. Грабко, М.П. Боцула (Україна); Бюл. № 2, 2001. – 4 с.

111. Патент 35207 А Україна, МПК 6 Н02Р13/06, Регулятор напруги для силових трансформаторів: Патент 35207 А Україна, МПК 6 Н02Р13/06 / Б.І. Мокін, В.В. Грабко, І.Ю. Львов (Україна); Бюл. № 2, 2001. – 10 с.

112. Патент 35966 Україна, МПК G05В23/02, Пристрій для контролю трактів керування: Патент 35966 Україна, МПК G05В23/02 / В.В. Грабко, С.М. Бабій (Україна); Бюл. № 19, 2008. – 9 с.

113. Патент 36237 А Україна, МПК 6 G06F3/02, Спосіб формування кодів літер для ЕОМ: Патент 36237 А Україна, МПК 6 G06F3/02 / Б.І. Мокін, В.В. Ліман, В.В. Грабко (Україна); Бюл. № 3, 2001. – 4 с.

114. Пат. 36250А Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів: Пат. 36250А Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / Б.І. Мокін, В.В. Грабко, О.Б. Мокін, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № 99116365; Заявл. 23.11.1999; Опубл. 16.04.2001; Бюл. № 3. – 6 с.

115. Пат. 39795 Україна, МПК G 07 C 3/00. Пристрій керування запуском насосного агрегату / Грабко В. В., Мошноріз М. М.; Вінницький національний технічний університет. – № u200812464; заявл. 23.10.08; опубл. 10.03.09, Бюл. № 5.

116. Пат. 48257 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u200909826; Заявл. 28.09.2009; Опубл. 10.03.2010; Бюл. №5. – 6 с.

117. Пат. 48258 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u200909827; Заявл. 28.09.2009; Опубл. 10.03.2010; Бюл. №5. – 5 с.

118. Пат. 48259 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u200909829; Заявл. 28.09.2009; Опубл. 10.03.2010; Бюл. №5. – 7 с.

119. Пат. 48265 Україна, МПК G 07 C 3 / 00. Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u200909856; Заявл. 28.09.2009; Опубл. 10.03.2010; Бюл. №5. – 7 с.

120. Пат. 48271 Україна, МПК G 07 C 3 / 00. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u200909876; Заявл. 28.09.2009; Опубл. 10.03.2010; Бюл. №5. – 6 с.

121. Пат. 48582 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u200909894; Заявл. 28.09.2009; Опубл. 25.03.2010; Бюл. №6. – 8 с.

122. Пат. 48586 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу групи повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u200909913; Заявл. 28.09.2009; Опубл. 25.03.2010; Бюл. №6. – 8 с.

123. Пат. 50549А Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 50549А Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / Б.І. Мокін, В.В. Грабко, О.Б. Мокін, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № 2002021037; Заявл. 08.02.2002; Опубл. 15.10.2002; Бюл. № 10. – 5 с.

124. Пат. 50815 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Пилипчук Р.С.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u200913287; Заявл. 21.12.2009; Опубл. 25.06.2010; Бюл. №12. – 7 с.

125. Пат. 50816 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Лобатюк Ю.А.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u200913289; Заявл. 21.12.2009; Опубл. 25.06.2010; Бюл. №12. – 6 с.

126. Пат. 50877 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Пустовіт О.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u200913289; Заявл. 21.12.2009; Опубл. 25.06.2010; Бюл. №12. – 7 с.

127. Пат. 51199 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу групи повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Фолюшняк О.Д.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u200913259; Заявл. 21.12.2009; Опубл. 12.07.2010; Бюл. №13. – 9 с.

128. Пат. 51201 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Ужун Р.Р.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u200913261; Заявл. 21.12.2009; Опубл. 12.07.2010; Бюл. №13. – 5 с.

129. Пат. 51202 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Базалицький В.П.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u200913263; Заявл. 21.12.2009; Опубл. 12.07.2010; Бюл. №13. – 5 с.

130. Пат. 51255А Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 51255А Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / Б.І. Мокін, В.В. Грабко, О.Б. Мокін, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № 2002021034; Заявл. 08.02.2002; Опубл. 15.11.2002; Бюл. № 11. – 6 с.

131. Пат. 53220А Україна, МКИ H 02 H 9 / 08, Пристрій для автоматичної настройки реактора для гасіння дуги: Пат. 53220А Україна, МКИ H 02 H 9 / 08 / Б.І. Мокін, В.В. Грабко, О.Б. Мокін, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № 2002042464; Заявл. 08.04.2002; Опубл. 15.01.2003; Бюл. № 1. – 6 с.

132. Пат. 53520 Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу вентильних розрядників /Грабко Володимир Віталійович (UA); Грабко Валентин Володимирович (UA); Ковальчук Венедикт Петрович (UA); Опубл. 11.10.2010; Бюл. № 19.

133. Пат. 54157А Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів: Пат. 54157А Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / Б.І. Мокін, В.В. Грабко, О.Б. Мокін, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № 2002054286; Заявл. 24.05.2002; Опубл. 17.02.2003; Бюл. № 2. – 5 с.

134. Пат. 55642А Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 55642А Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / Б.І. Мокін, В.В. Грабко, О.Б. Мокін, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № 2002032193; Заявл. 19.03.2002; Опубл. 15.04.2003; Бюл. № 4. – 5 с.

135. Патент 55812 А Україна, МПК 7 G07C3/10, Пристрій для контролю ресурсу вентильних розрядників: Патент 55812 А Україна, МПК 7 G07C3/10 / Б.І. Мокін, В.В. Грабко, В.В. Попроцький (Україна); Бюл. № 4, 2003. – 4 с.

136. Пат. 55864А Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 55864А Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / Б.І. Мокін, В.В. Грабко, О.Б. Мокін, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № 2002075730; Заявл. 11.07.2002; Опубл. 15.04.2003; Бюл. № 4. – 6 с.

137. Пат. 57050 Україна, МПК B 60 L 3 / 12. Пристрій для контролю струму витоку тролейбуса на маршруті / Грабко В.В., Курочка В.П., Курочка Д.П.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201008544; Заявл. 08.07.2010; Опубл. 10.02.2011; Бюл. №3. – 5 с.

138. Пат. 57331А Україна, МКИ G 07 C 3 / 10, Пристрій для контролю ресурсу групи повітряних високовольтних вимикачів: Пат. 57331А Україна, МКИ G 07 C 3 / 10 / Б.І. Мокін, В.В. Грабко, О.Б. Мокін, В.В. Грабко (Україна) Держпатент. – № 2002086937; Заявл. 23.08.2002; Опубл. 16.06.2003; Бюл. № 6. – 7 с.

139. Пат. 57767 Україна, МПК G 01 R 31 / 06. Пристрій для вимірювання спрацювання обмоток силового масляного трансформатора / Грабко В.В., Грабко В.В., Бальзан І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201010340; Заявл. 25.08.2010; Опубл. 10.03.2011; Бюл. №5. – 6 с.

140. Пат. 57808 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу групи повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Лебедь О.М., Бальзан І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201010718; Заявл. 06.09.2010; Опубл. 10.03.2011; Бюл. №5. – 9 с.

141. Пат. 57815 Україна, МПК G 01 R 31 / 06. Пристрій для вимірювання спрацювання силового масляного трансформатора / Грабко В.В., Грабко В.В., Бальзан І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201010744; Заявл. 06.09.2010; Опубл. 10.03.2011; Бюл. №5. – 9 с.

142. Патент 58114 А Україна, МПК 6 G01R17/12, Пристрій для контролю робочого ресурсу силових статичних конденсаторів: Патент 58114 А Україна, МПК 6 G01R17/12 / Б.І. Мокін, В.В. Грабко, М.П. Боцула (Україна); Бюл. № 7, 2003. – 7 с.

143. Патент 58115 А Україна, МПК 6 G01R17/12, Пристрій для контролю робочого ресурсу силових статичних конденсаторів: Патент 58115 А Україна, МПК 6 G01R17/12 / Б.І. Мокін, В.В. Грабко, М.П. Боцула (Україна); Бюл. № 7, 2003. – 7 с.

144. Патент 58116 А Україна, МПК 6 G01R17/12, Пристрій для контролю робочого ресурсу силових статичних конденсаторів: Патент 58116 А Україна, МПК 6 G01R17/12 / Б.І. Мокін, В.В. Грабко, М.П. Боцула (Україна); Бюл. № 7, 2003. – 8 с.

145. Пат. 58277 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Лебедь О.М., Бальзан І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201010697; Заявл. 06.09.2010; Опубл. 11.04.2011; Бюл. №7. – 8 с.

146. Пат. 58278 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Лебедь О.М., Бальзан І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201010698; Заявл. 06.09.2010; Опубл. 11.04.2011; Бюл. №7. – 5 с.

147. Пат. 58279 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Лебедь О.М., Бальзан І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201010700; Заявл. 06.09.2010; Опубл. 11.04.2011; Бюл. №7. – 6 с.

148. Пат. 58280 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Лебедь О.М., Бальзан І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201010709; Заявл. 06.09.2010; Опубл. 11.04.2011; Бюл. №7. – 6 с.

149. Пат. 58281 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Лебедь О.М., Бальзан І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201010710; Заявл. 06.09.2010; Опубл. 11.04.2011; Бюл. №7. – 7 с.

150. Пат. 58283 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу групи повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Лебедь О.М., Бальзан І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201010713; Заявл. 06.09.2010; Опубл. 11.04.2011; Бюл. №7. – 8 с.

151. Пат. 58284 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Лебедь О.М., Бальзан І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201010716; Заявл. 06.09.2010; Опубл. 11.04.2011; Бюл. №7. – 7 с.

152. Пат. 60057 Україна, МПК G 01 R 31 / 06. Пристрій для вимірювання спрацювання силового масляного трансформатора / Грабко В.В., Грабко В.В., Бальзан І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201013620; Заявл. 16.11.2010; Опубл. 10.06.2011; Бюл. №11. – 9 с.

153. Пат. 60152 Україна, МПК G 01 R 31 / 06. Пристрій для оцінювання залишкового робочого ресурсу силового масляного трансформатора / Грабко В.В., Грабко В.В., Бальзан І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201014343; Заявл. 30.11.2010; Опубл. 10.06.2011; Бюл. №11. – 10 с.

154. Пат. 60153 Україна, МПК G 01 R 31 / 06. Пристрій для оцінювання залишкового робочого ресурсу силового масляного трансформатора / Грабко В.В., Грабко В.В., Бальзан І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201014344; Заявл. 30.11.2010; Опубл. 10.06.2011; Бюл. №11. – 11 с.

155. Пат. 60549 Україна, МПК G 01 R 31 / 00. Пристрій для вимірювання спрацювання обмоток силового масляного трансформатора / Грабко В.В., Грабко В.В., Бальзан І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201013607; Заявл. 16.11.2010; Опубл. 25.06.2011; Бюл. №12. – 6 с.

156. Пат. 61783 Україна, МПК G 01 R 31 / 06. Пристрій для оцінювання залишкового робочого ресурсу силового масляного трансформатора / Грабко В.В., Бальзан І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201101004; Заявл. 31.01. 2011; Опубл. 25.07.2011; Бюл. №14. – 10 с.

157. Пат. 62305 Україна, МПК B 60 L 5 / 00. Пристрій для підтримання оптимального натиску струмоприймача на контактну мережу / Грабко В.В., Шевчук Ю.В., БазалицькийВ.П., Фолюшняк О.Д., Лобатюк Ю.А.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201100689; Заявл. 21.01.2011; Опубл. 25.08.2011; Бюл. №16. – 3с.

158. Пат. 62360 Україна, МПК G 01 R 31 / 06. Пристрій для оцінювання залишкового робочого ресурсу силового масляного трансформатора / Грабко В.В., Бальзан І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201101260; Заявл. 04.02.2011; Опубл. 25.08.2011; Бюл. №16. – 7с.

159. Пат. 62411 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Бальзан І.В., Бомбик В.С.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201101774; Заявл. 15.02.2011; Опубл. 25.08.2011; Бюл. №16. – 7 с.

160. Пат. 63421 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Лебедь О.М., Осельський О.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201102691; Заявл. 09.03.2011; Опубл. 10.10.2011; Бюл. №19. – 7 с.

161. Пат. 63658 Україна, МПК G 01 R 31 / 06. Пристрій для діагностування силового масляного трансформатора / Грабко В.В., Грабко В.В., Бальзан І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201106384; Заявл. 23.05.2011; Опубл. 10.10.2011; Бюл. №19. – 9 с.

162. Пат. 63662 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Писклярова А.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201106606; Заявл. 26.05.2011; Опубл. 10.10.2011; Бюл. №19. – 7 с.

163. Пат. 63667 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Писклярова А.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201107432; Заявл. 14.06.2011; Опубл. 10.10.2011; Бюл. №19. – 6 с.

164. Пат. 63668 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Писклярова А.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201107433; Заявл. 14.06.2011; Опубл. 10.10.2011; Бюл. №19. – 7 с.

165. Пат. 63827 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Лебедь О.М., Беспятчук В.М.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201102662; Заявл. 09.03.2011; Опубл. 25.10.2011; Бюл. №20. – 6 с.

166. Пат. 63829 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Бальзан І.В., Євтухівський М.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201102668; Заявл. 09.03.2011; Опубл. 25.10.2011; Бюл. №20. – 7 с.

167. Пат. 63830 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Місяць О.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201102670; Заявл. 09.03.2011; Опубл. 25.10.2011; Бюл. №20. – 7 с.

168. Пат. 63831 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Грязнов О.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201102671; Заявл. 09.03.2011; Опубл. 25.10.2011; Бюл. №20. – 6 с.

169. Пат. 63834 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Бальзан І.В., Устяк Л.А.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201102680; Заявл. 09.03.2011; Опубл. 25.10.2011; Бюл. №20. – 6 с.

170. Пат. 63835 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Бальзан І.В., Бартецький А.А.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201102681; Заявл. 09.03.2011; Опубл. 25.10.2011; Бюл. №20. – 6 с.

171. Пат. 63839 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Грабовський А.І.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201102690; Заявл. 09.03.2011; Опубл. 25.10.2011; Бюл. №20. – 8 с.

172. Пат. 63850 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Колмачов К.І.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201102746; Заявл. 09.03.2011; Опубл. 25.10.2011; Бюл. №20. – 6 с.

173. Пат. 64969 Україна, МПК G 05 B 23 / 00. Пристрій для діагностування системи захисту технологічного об'єкта / Грабко В.В., Євтухівський М.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201104751 ; заявл. 18.04.2011; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22.– 5 с.

174. Пат. 64994 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Бартецький А.А.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201104950 ; заявл. 20.04.2011; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22.– 6 с.

175. Пат. 65047 Україна, МПК В60L3/12. Пристій для автоматичного діагностування прискорювача трамвая / Грабко В. В., Шевчук Ю.В., Просянюк І.А.; заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201105196 ; заявл. 26.04.2011; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22.

176. Пат. 65179 Україна, МПК G 01 R 31 / 06. Пристрій для діагностування силового масляного трансформатора / Грабко В.В., Грабко В.В., Бальзан І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201106402; Заявл. 23.05.2011; Опубл. 25.11.2011; Бюл. №22. – 8 с.

177. Пат. 65492 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Бальзан І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201105592; Заявл. 04.05.2011; Опубл. 12.12.2011; Бюл. №23. – 7 с.

178. Пат. 65497 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Бальзан І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201105612; Заявл. 04.05.2011; Опубл. 12.12.2011; Бюл. №23. – 7 с.

179. Пат. 65498 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Бальзан І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201105613; Заявл. 04.05.2011; Опубл. 12.12.2011; Бюл. №23. – 7 с.

180. Пат. 65499 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Писклярова А.В., Білоконь І.А.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201105621; Заявл. 04.05.2011; Опубл. 12.12.2011; Бюл. №23. – 6 с.

181. Пат. 66032 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Писклярова А.В., Кривий А.І.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201105555; Заявл. 04.05.2011; Опубл. 26.12.2011; Бюл. №24. – 5 с.

182. Пат. 66033 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Писклярова А.В., Козачук Б.А.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201105557; Заявл. 04.05.2011; Опубл. 26.12.2011; Бюл. №24. – 6 с.

183. Пат. 66035 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Бомбик В.С.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201105570; Заявл. 04.05.2011; Опубл. 26.12.2011; Бюл. №24. – 7 с.

184. Пат. 66041 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Писклярова А.В., Савченко Ю.М.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201105593; Заявл. 04.05.2011; Опубл. 26.12.2011; Бюл. №24. – 9 с.

185. Пат. 66044 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Писклярова А.В., Муравський О.А.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201105615; Заявл. 04.05.2011; Опубл. 26.12.2011; Бюл. №24. – 7 с.

186. Пат. 66185 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Писклярова А.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201107150; Заявл. 06.06.2011; Опубл. 26.12.2011; Бюл. №24. – 6 с.

187. Пат. 66186 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Писклярова А.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201107151; Заявл. 06.06.2011; Опубл. 26.12.2011; Бюл. №24. – 6 с.

188. Пат. 66210 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Писклярова А.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201107480; Заявл. 14.06.2011; Опубл. 26.12.2011; Бюл. №24. – 7 с.

189. Пат. 66211 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Писклярова А.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201107481; Заявл. 14.06.2011; Опубл. 26.12.2011; Бюл. №24. – 7 с.

190. Пат. 66212 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Писклярова А.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201107482; Заявл. 14.06.2011; Опубл. 26.12.2011; Бюл. №24. – 8 с.

191. Пат. 66258 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Писклярова А.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201107793; Заявл. 21.06.2011; Опубл. 26.12.2011; Бюл. №24. – 7 с.

192. Пат. 66259 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Писклярова А.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201107794; Заявл. 21.06.2011; Опубл. 26.12.2011; Бюл. №24. – 7 с.

193. Пат. 66260 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Писклярова А.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201107795; Заявл. 21.06.2011; Опубл. 26.12.2011; Бюл. №24. – 8 с.

194. Пат. 66261 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Писклярова А.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201107796; Заявл. 21.06.2011; Опубл. 26.12.2011; Бюл. №24. – 8 с.

195. Пат. 66263 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Писклярова А.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201107803; Заявл. 21.06.2011; Опубл. 26.12.2011; Бюл. №24. – 7 с.

196. Пат. 66264 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Писклярова А.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201107804; Заявл. 21.06.2011; Опубл. 26.12.2011; Бюл. №24. – 6 с.

197. Пат. 66287 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Бомбик В.С.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201107990; Заявл. 24.06.2011; Опубл. 26.12.2011; Бюл. №24. – 6 с.

198. Пат. 66865 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Писклярова А.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201107101; Заявл. 06.06.2011; Опубл. 25.01.2012; Бюл. №2. – 6 с.

199. Пат. 66866 Україна, МПК G 01 K 13 / 08. Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора / Грабко В.В., Кухарчук В.В., Грабко В.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201107102; Заявл. 06.06.2011; Опубл. 25.01.2012; Бюл. №2. – 5 с.

200. Пат. 66867 Україна, МПК G 01 K 13 / 08. Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора / Грабко В.В., Кухарчук В.В., Грабко В.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201107125; Заявл. 06.06.2011; Опубл. 25.01.2012; Бюл. №2. – 5 с.

Пат. 66885 Україна, МПК В60Т17/32. Пристій для діагностування барабанно – колодкового гальма трамвая / Грабко В. В., Шевчук Ю.В., Проценко Д.П., Бабій С.М., Базалицький В.П.; заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201107419; заявл. 14.06.2011; опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2.

202. Пат. 66886 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Писклярова А.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201107421; Заявл. 14.06.2011; Опубл. 25.01.2012; Бюл. №2. – 6 с.

203. Пат. 67172 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Писклярова А.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201107181; Заявл. 06.06.2011; Опубл. 10.02.2012; Бюл. №3. – 6 с.

204. Пат. 68779 Україна, МПК G 01 K 13 / 08. Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора / Грабко В.В., Кухарчук В.В., Грабко В.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201111384; Заявл. 26.09.2011; Опубл. 10.04.2012; Бюл. №7. – 9 с.

205. Патент України № 69641, МПК G01R31/06. Пристрій для діагностування силового масляного трансформатора / Грабко В.В., Бальзан І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201111889; Заявл. 10.10. 2011; Опубл. 10.05.2012; Бюл. № 9.–14 с.

206. Пат. 69642 Україна, МПК G01R31/06. Пристрій для діагностування силового масляного трансформатора / Грабко В.В., Бальзан І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201111890; Заявл. 10.10.2011; Опубл. 10.05.2012; Бюл. № 9.–14 с.

207. Пат. 69643 Україна, МПК G 05 B 23 / 00. Пристрій для діагностування системи захисту технологічного об'єкта / Грабко В.В., Євтухівський М.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201111891; Заявл. 10.10. 2011; Опубл. 10.05.2012; Бюл. № 9.– 8 с.

208. Пат. 69644 Україна, МПК G 05 R 31 / 06. Пристрій для діагностування системи захисту технологічного об'єкта / Грабко В.В., Євтухівський М.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201111894; Заявл. 10.10. 2011; Опубл. 10.05.2012; Бюл. № 9.– 9 с.

209. Пат. 69777 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Розводюк М.П., Грабко В.В., Доскач Б.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201113220; Заявл. 09.11.2011; Опубл. 10.05.2012; Бюл. №9. – 10 с.

210. Пат. 69778 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Розводюк М.П., Грабко В.В., Педосенко І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201113222; Заявл. 09.11.2011; Опубл. 10.05.2012; Бюл. №9. – 11 с.

211. Пат. 69779 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Розводюк М.П., Грабко В.В., Рудківський В.О.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201113223; Заявл. 09.11.2011; Опубл. 10.05.2012; Бюл. №9. – 10 с.

212. Пат. 70354 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Розводюк М.П., Грабко В.В., Гриневич Є.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201113205; Заявл. 09.11.2011; Опубл. 11.06.2012; Бюл. №11. – 10 с.

213. Пат. 70355 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Розводюк М.П., Грабко В.В., Звірик О.Ю.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201113206; Заявл. 09.11.2011; Опубл. 11.06.2012; Бюл. №11. – 9 с.

214. Пат. 70357 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Розводюк М.П., Грабко В.В., Кирилович М.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201113213; Заявл. 09.11.2011; Опубл. 11.06.2012; Бюл. №11. – 8 с.

215. Пат. 70358 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Розводюк М.П., Грабко В.В., Чабан С.Р.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201113214; Заявл. 09.11.2011; Опубл. 11.06.2012; Бюл. №11. – 9 с.

216. Пат. 70359 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Розводюк М.П., Грабко В.В., Левчишин С.С.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201113215; Заявл. 09.11.2011; Опубл. 11.06.2012; Бюл. №11. – 11 с.

217. Пат. 70360 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Розводюк М.П., Грабко В.В., Колісник О.О.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201113216; Заявл. 09.11.2011; Опубл. 11.06.2012; Бюл. №11. – 9 с.

218. Пат. 70678 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко В.В., Розводюк М.П., Грабко В.В., Писклярова А.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201113219; Заявл. 09.11.2011; Опубл. 25.06.2012; Бюл. №12. – 10 с.

219. Пат. 70887 А Україна, МПК 7 G07C3/10. Пристрій для контролю робочого ресурсу електричного двигуна / Мокін Б.І., Грабко В.В., Розводюк М.П.; заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № 20031213281; заявл. 31.12.2003; опубл. 15.10.2004. Бюл. №10.

220. Пат. 76409 Україна, МПК G 05 C 3 / 10. Пристрій для діагностування системи захисту технологічного об'єкта / Грабко В.В., Євтухівський М.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201204567; Заявл. 11.04.2012; Опубл. 10.01.2013; Бюл. №1. – 7 с.

221. Пат. 79362 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Вишневський Я.А.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201209978; Заявл. 20.08.2012; Опубл. 25.04.2013; Бюл. №8. – 13 с.

222. Пат. 79366 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Котилко І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201209982; Заявл. 20.08.2012; Опубл. 25.04.2013; Бюл. №8. – 14 с.

223. Пат. 79367 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201209983; Заявл. 20.08.2012; Опубл. 25.04.2013; Бюл. №8. – 15 с.

224. Пат. 79369 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Вишневський Я.А.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201209985; Заявл. 20.08.2012; Опубл. 25.04.2013; Бюл. №8. – 13 с.

225. Пат. 79370 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201209986; Заявл. 20.08.2012; Опубл. 25.04.2013; Бюл. №8. – 13 с.

226. Пат. 79371 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Вишневський Я.А.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201209987; Заявл. 20.08.2012; Опубл. 25.04.2013; Бюл. №8. – 12 с.

227. Пат. 80566 Україна, МПК G 01 K 13 / 08. Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора / Грабко В.В., Грабко В.В., Варавва М.О.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201211564; Заявл. 08.10.2012; Опубл. 10.06.2013; Бюл. №11. – 8 с.

228. Пат. 80567 Україна, МПК G 01 K 13 / 08. Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора / Грабко В.В., Грабко В.В., Варавва М.О.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201211565; Заявл. 08.10.2012; Опубл. 10.06.2013; Бюл. №11. – 8 с.

229. Пат. 80568 Україна, МПК G 01 K 13 / 08. Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора / Грабко В.В., Грабко В.В., Варавва М.О.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201211566; Заявл. 08.10.2012; Опубл. 10.06.2013; Бюл. №11. – 8 с.

230. Пат. 80569 Україна, МПК G 01 K 13 / 08. Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора / Грабко В.В., Грабко В.В., Варавва М.О.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201211567; Заявл. 08.10.2012; Опубл. 10.06.2013; Бюл. №11. – 7 с.

231. Пат. 83330 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Мельник А.Г.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201214104; Заявл. 11.12.2012; Опубл. 10.09.2013; Бюл. №17. – 15 с.

232. Пат. 83331 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Душенко В.С.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201214105; Заявл. 11.12.2012; Опубл. 10.09.2013; Бюл. №17. – 13 с.

233. Патент України № 83332, МПК G01R31/06. Пристрій для контролю роботи пристрою регулювання під навантаженням силового трансформатора / Грабко В.В., Бальзан І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201214130; Заявл. 11.12.2012; Опубл. 10.09.2013; Бюл. № 17 – 9 c.

234. Патент України № 84385, МПК G06G7/18. Пристрій для визначення похідної огинаючої синусоїдального сигналу / Грабко В.В., Бальзан І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201301898; Заявл. 18.02. 2013; опубл. 25.10.2013; Бюл № 20. – 6 с.

235. Пат. 88814 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю роботи пристрою регулювання під навантаженням силового трансформатора / Грабко В.В., Бальзан І.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201214110; Заявл. 11.12. 2012; Опубл. 10.04.2014; Бюл. №7. – 7 с.

236. Пат. 90241 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Дідушок О.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201214106; Заявл. 11.12.2012; Опубл. 26.05.2014; Бюл. №10. – 14 с.

237. Пат. 90242 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Константінов О.О.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201214107; Заявл. 11.12.2012; Опубл. 26.05.2014; Бюл. №10. – 14 с.

238. Пат. 90243 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Бездітна С.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201214108; Заявл. 11.12.2012; Опубл. 26.05.2014; Бюл. №10. – 13 с.

239. Пат. 90244 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Кметь Н.Д.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201214109; Заявл. 11.12.2012; Опубл. 26.05.2014; Бюл. №10. – 14 с.

240. Пат. 90245 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Лаура Я.П.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201214131; Заявл. 11.12.2012; Опубл. 26.05.2014; Бюл. №10. – 14 с.

241. Пат. 90246 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Гоноровський В.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201214132; Заявл. 11.12.2012; Опубл. 26.05.2014; Бюл. №10. – 15 с.

242. Пат. 90247 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Базалійський Д.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201214133; Заявл. 11.12.2012; Опубл. 26.05.2014; Бюл. №10. – 13 с.

243. Пат. 90250 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Вишневський Я.А.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201304696; Заявл. 15.04.2013; Опубл. 26.05.2014; Бюл. №10. – 12 с.

244. Пат. 90253 Україна, МПК G 01 K 13 / 08. Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора / Грабко В.В., Грабко В.В., Бомбик В.С., Варавва М.О.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201306209; Заявл. 20.05.2013; Опубл. 26.05.2014; Бюл. №10. – 7 с.

245. Пат. 90254 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Вишневський Я.А.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201306210; Заявл. 20.05.2013; Опубл. 26.05.2014; Бюл. №10. – 10 с.

246. Пат. 90281 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Вишневський Я.А.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201309946; Заявл. 09.08.2013; Опубл. 26.05.2014; Бюл. №10. – 12 с.

247. Пат. 90363 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Гоноровський В.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201314328; Заявл. 09.12.2013; Опубл. 26.05.2014; Бюл. №10. – 10 с.

248. Пат. 90364 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Власов В.К.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201314332; Заявл. 09.12.2013; Опубл. 26.05.2014; Бюл. №10. – 13 с.

249. Пат. 90366 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201314339; Заявл. 09.12.2013; Опубл. 26.05.2014; Бюл. №10. – 14 с.

250. Пат. 90367 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Дідушок О.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201314340; Заявл. 09.12.2013; Опубл. 26.05.2014; Бюл. №10. – 14 с.

251. Пат. 90368 Україна, МПК G 07 C 3 / 00. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201314371; Заявл. 09.12.2013; Опубл. 26.05.2014; Бюл. №10. – 11 с.

252. Пат. 90369 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Кучер А.І.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201314375; Заявл. 09.12.2013; Опубл. 26.05.2014; Бюл. №10. – 15 с.

253. Пат. 90370 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Бездітна С.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201314376; Заявл. 09.12.2013; Опубл. 26.05.2014; Бюл. №10. – 12 с.

254. Пат. 90371 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Кметь Н.Д.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201314381; Заявл. 09.12.2013; Опубл. 26.05.2014; Бюл. №10. – 14 с.

255. Пат. 93966 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201404511; Заявл. 28.04.2014; Опубл. 27.10.2014; Бюл. №20. – 13 с.

256. Пат. 93967 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201404513; Заявл. 28.04.2014; Опубл. 27.10.2014; Бюл. №20. – 12 с.

257. Пат. 93968 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Вишневський Я.А.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201404519; Заявл. 28.04.2014; Опубл. 27.10.2014; Бюл. №20. – 14 с.

258. Пат. 93970 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Вишневський Я.А.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201404528; Заявл. 28.04.2014; Опубл. 27.10.2014; Бюл. №20. – 12 с.

259. Пат. 93971 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В., Бартецький А.А., Співак І.А.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201404530; Заявл. 28.04.2014; Опубл. 27.10.2014; Бюл. №20. – 12 с.

260. Пат. 93972 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Вишневський Я.А.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201404531; Заявл. 28.04.2014; Опубл. 27.10.2014; Бюл. №20. – 10 с.

261. Пат. 93973 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко В.В., Грабко В.В., Вишневський Я.А.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201404533; Заявл. 28.04.2014; Опубл. 27.10.2014; Бюл. №20. – 12 с.

262. Пат. 93974 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів / Грабко В.В., Грабко В.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201404536; Заявл. 28.04.2014; Опубл. 27.10.2014; Бюл. №20. – 14 с.

263. Пат. 98350 Україна, МПК G01K 13/08. Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора / Грабко Володимир Віталійович (UA );Грабко Валентин Володимирович (UA); Варавва Микола Олегович (UA ); Опубл. 27.04.2015; Бюл. №8.

264. Пат. 100440 Україна, МПК G01R 29/027. Пристрій для оцінювання залишкового робочого ресурсу силового масляного трансформатора / Грабко Володимир Віталійович (UA ); Бомбик Вадим Сергійович (UA) ; Опубл. 27.07.2015; Бюл. №14.

265. Пат.104051 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко Володимир Віталійович (UA); Грабко Валентин Володимирович (UA); Беседін Руслан Олександрович (UA); Опубл. 12.01.2016; Бюл. №1.

266. Пат. 104052 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю робочого ресурсу електричного двигуна / Грабко Володимир Віталійович (UA); Розводюк Михайло Петрович (UA); Поліщук Андрій Леонідович (UA); Опубл. 12.01.2016; Бюл. №1.

267. Пат. 104053 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів / Грабко Володимир Віталійович (UA); Поліщук Андрій Леонідович (UA); ГрабкоВалентин Володимирович (UA); Співак Ірина Анатоліївна (UA); Опубл. 12.01.2016; Бюл. №1.

268. Пат. 104055 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу групи повітряних високовольтних вимикачів / Грабко Володимир Віталійович (UA); Поліщук Андрій Леонідович (UA); Грабко Валентин Володимирович (UA ); Співак Ірина Анатоліївна (UA); Опубл. 12.01.2016; Бюл. №1.

269. Пат. 104056 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко Володимир Віталійович (UA); Поліщук Андрій Леонідович (UA); Грабко Валентин Володимирович (UA); Співак Ірина Анатоліївна (UA); Опубл. 12.01.2016; Бюл. №1.

270. Пат. 104057 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів / Грабко Володимир Віталійович (UA); Поліщук Андрій Леонідович (UA); Грабко Валентин Володимирович (UA); Співак Ірина Анатоліївна (UA); Опубл. 12.01.2016; Бюл. №1.

271. Пат. 104058 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко Володимир Віталійович (UA); Поліщук Андрій Леонідович (UA); Грабко Валентин Володимирович (UA); Співак Ірина Анатоліївна (UA); Опубл. 12.01.2016; Бюл. №1.

272. Пат. 104059 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко Володимир Віталійович (UA); Поліщук Андрій Леонідович (UA); Грабко Валентин Володимирович (UA); Співак Ірина Анатоліївна (UA); Опубл. 12.01.2016; Бюл. №1.

273. Пат. 104060 Україна, МПК G 07 C 3 / 10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів / Грабко Володимир Віталійович (UA); Поліщук Андрій Леонідович (UA); Грабко Валентин Володимирович (UA); Співак Ірина Анатоліївна (UA); Опубл. 12.01.2016; Бюл. №1.